Meie kooli ÕE liikmed


 Dokumendid

 2009/2010                                                                                    2010/2011                            2011/2012                            2012/2013

  ÕE koosolek nr 1   09.09.2009         ÕE koosolek nr 9       12.01.2010             ÕE koosolekud -  pdf                        ÕE koosolekud - pdf          ÕE koosolekud - pdf

   ÕE koosolek nr 2   16.09.2009        ÕE koosolek nr 10      14.01.2010

   ÕE koosolek nr 3   08.10.2009         ÕE koosolek nr 11     20.01.2010

    ÕE koosolek nr 4   21.10.2009        

    ÕE koosolek nr 5   11.11.2009

    ÕE koosolek nr 6   18.11.2009

    ÕE koosolek nr 7   20.11.2009

    ÕE koosolek nr 8   02.12.2009

 


 

Õpilasesinduse põhimäärus

Üldsätted

·        Keeni Põhikooli õpilasesindus on Keeni Põhikooli 5. - 9. klassi esindusorgan.

·        Õpilasesinduse liikmeskonna moodustavad klassides valitud esindajad: 5. - 6. klassist  2 esindajat, 7. - 9. klassist  3 esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus.   Õpilasesindusest heidetakse välja, kui liige ei täida kooli kodukorda, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.

·        Liikmeskonnast valitakse õpilasesinduse juhatus-3 liiget: president, asepresident  ja sekretär.

·        Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest  (PGS ptk V § 31 prim 1),  Keeni Põhikooli    direktori käskkirjadest ja õppenõukogu otsustest, kooli põhimäärusest ja antud põhimäärusest.

Eesmärgid:

·        Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.

·        Aidata kaasa  õppetööle ja koolielu korraldamisele.

·        Järgida ja edendada kooli traditsioone.

·        Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

          Organiseerida kooliüritusi.

Õpilaskogu pädevuses on

·        juhatuse  valimine;

·        koosolekute läbiviimine ja protokollimine;

·        ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;

·        põhimääruse muutmine;

·        ettepanekute tegemine muudatuste tegemiseks kooli kodukorras.

Õigused:

-          Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda Keeni Põhikooli õppenõukogu koosolekutel.

-          Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete kohaselt saada materiaalset abi oma eesmärkide saavutamiseks.

-          Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi ja teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ja hoolekogule.

-          Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.

-          Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonide nii kodu- kui välismaal.

-          Esindada kooliõpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.

-          Saada direktsioonilt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Kohustused:

-Vajadusel informeerida õpetajaid ÕE tegevusest õppenõukogu koosolekutel.

- Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees.

- Vastutada enda korraldatud ürituste eest.

-Tagada ÕE järjepidevus.

 

Töökord:

·        ÕE  koosolekud toimuvad kaks korda kuus või vastavalt vajadusele;

·        koosoleku kutsub kokku president, tema puudumisel asetäitja, erakorralistel juhtudel kooli direktsioon; koosolek on otsutusvõimeline, kui kohal on 60% ÕE liikmetest

·        ÕE lõpetab töö, kui seda nõuab enam kui 50% kooli õpilaskonnast;

-                           ÕE liikmed valivad enda hulgast lihthäälteenamusega presidendi ja asepresidendi.

-                           Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.

-                   ÕE dokumendid kuuluvad säilitamisele ja neid hoitakse omavalitsuse ruumis.

-                           Infot ÕE tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt ja teadetetahvlilt.

 Need klassid, mis ei ole esindatud ÕEs, saavad infot oma klassijuhataja käest.

  ÕE  liikmete volitused kestavad 1 aasta.

-           Uus õpilasesindus  valitakse 1. õppeveerandil.

-          Vajaduse korral esindab president õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.

-           ÕE  presidendi  tagasiastumise puhul korraldatakse uued valimised.