Keeni Põhikooli kodukord

                             Kehtestatud 22. detsembril 2010 direktori käskkirjaga nr 2

 

Koolis on igal õpilasel õigus:

Üldsätted

1.      Keeni Põhikoolis (edaspidi koolis) statsionaarselt õppivate õpilaste käitumist reguleerivad üldinimlikud eetika-, moraali- ja käitumisnormid, käesolev kodukord, kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid.

2.      Koolis on vastastikune suhtlemine lugupidav, nii õpetajad, kooli töötajad kui ka õpilased austavad kõigi õigusi.

3.      Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ja suletakse 17.00. Õpilane on kohal hiljemalt 7.55.

4.      Riidehoidu minnakse vaid vajadusel.

5.      Koolis  organiseeritud üritused lõpevad kell 21.30.

6.      Koolis on heaks tavaks, et õpilased viibivad koolimajas õppetöövälisel ajal ainult siis, kui nad on seotud ringitööga, pikapäevarühma tegevusega või mõne muu üritusega.

7.      Kooli kodukorra täitmine on seotud käitumise hindamisega.

8.       Koolis on heaks tavaks, et:

Tervis ja turvalisus

1.      Õpilasel on keelatud  õppepäeva jooksul kooli territooriumilt lahkuda. Kui  õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavalt  klassijuhatajat, direktorit või õppealajuhatajat.

2.      Riidehoidu jäetud üleriiete, välisjalatsite, kehalise kasvatuse riiete ja tööõpetuse tundideks vajalike vahendite turvalise hoidmise eest kool ei vastuta.  Kooli kaasa võetud muude isiklike asjade eest vastutab õpilane ja kooli töötaja ise.

3.      Õpilane hoiab puhtust ja korda  kõikides üldkasutatavates ruumides: klassid, koridorid, WC-d, duđiruumid, võimla, trepid, aula ja kooli territoorium ning paneb prügi prügikasti. 

4.      Koolis on heaks tavaks, et:

5.      Katkendlik koolikella helin on tähtsa info edastamiseks. Selle puhul katkestatakse tund   või vahetund ja minnakse koos õpetajaga aulasse.

6.      Pika ja pideva tuletõrje signalisatsiooni helina puhul tuleb õpilased evakueerida õpetajate juhtimisel koolimajast välja vastavalt evakuatsiooniplaanile.

7.      Õppetunnid jäetakse ära, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur  (http://www.emhi.ee andmetel) ja tuule-külma indeks (http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000) tabeli andmetel on:

7.1 Kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. 

7.2 Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur langeb alla 19 C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 C.

7.3 Kehalise kasvatuse tunnid võib läbi viia õues:      

8. Ekskursiooni, matka, õppekäigu või muu koolivälise ürituse korraldaja õpetaja peab tagama, et lapsevanemad oleksid üritusele minekust teadlikud ning teataksid vastutavale isikule lapse tervisest tulenevast erikohtlemise vajadusest.

9. Ekskursioonidel, matkadel, laagrites jm üritustel suhtub õpilane heaperemehelikult loodusesse, täidab kaasasolevate täiskasvanute korraldusi ja järgib liiklus- ja tuleohutuseeskirju ning on eelnevalt instrueeritud võimalikest ohtudest.

10. Koolitöötajad ja õpilased kasutavad pimedal ajal kooliteel helkurit.

11. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või suitsetab või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo, siis koolidirektor informeerib vastavalt  õpilase vanemaid, politseid, alaealiste asjade komisjoni või esitab avalduse kohtusse.

12. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb sellest teatada direktorile või õppealajuhatajale, kellel on õigus pöörduda koheselt politseiesindaja poole, kes rakendab vastavad meetmed.

13. Külaliste viibimisest kooli ruumides teatatakse direktorile või õppealajuhatajale.

Kooli õppekorraldus

1.      Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud  õppes, vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

2.      Muudatustest tunniplaanis, õppekorralduses teatatakse  koheselt e-kooli, õpilaspäeviku, elektronposti või kooli veebilehe kaudu.

3.      Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.

4.      Õppetöö algab kell 8.00, õppetund kestab 45 min, vahetund 10 või 15 min.

5.      Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Koolil on õigus hinnata, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

·         õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;  

·         läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;                                                

·         olulised perekondlikud põhjused;

·         kooli esindamine võistlusel, üritusel või olümpiaadil jm vajalikes tegevustes.

      6.  Kool peab arvestust õppetööst puudumiste kohta ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja teavitab sellest vanemaid e-kooli, paberkandja            kaudu või telefonitsi.

7.      Lapsevanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest telefoni, e-kooli, elektronposti või kirjaliku teatise kaudu klassijuhatajat.  

8.      Kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest lapsevanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

9.      Kui klassijuhatajal tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda lapsevanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmiseks tagamiseks.

10.  Kui lapsevanem ei ole kooli puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumiste põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

11.  Andmed õpilaste kohta, kes on õppeveerandi jooksul õppetööst mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse infosüsteemi EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem). Lapsevanemat võidakse karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või asendada see üldkasuliku tööga 10-50 tunni ulatuses.

12. Koolis on heaks tavaks, et kooli esindamisega võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel jm üritustega seotud puudumistest teavitab  üritusega seotud õpetaja õpilase klassijuhatajat.

13. Õpilane viibib õppetunni ajal tunniplaanijärgses tunnis. Kui kool soovib, et õpilane esindaks kooli võistlustel, olümpiaadidel jm üritustel, siis teavitatakse sellest ja päeva korraldusest  lapsevanemat enne ürituse toimumist.

14. Koolis õpilane:

·         tuleb tundi sooritatud kodutöödega, tal on kaasas kõik ainetunniks  vajalikud õppe- ja töövahendid, õpikutel on paber või kaaned ümber;

·         töötab tunnis aktiivselt kaasa, täidab õpetaja korraldusi ja ei sega kaasõpilasi ega tunni läbiviimist;

·         ei  näri nätsu õppetunnis ja vahetunnil näritud näts pannakse prügikasti;

·         kannab spordiriideid ainult kehalise kasvatuse tunnis. Tunni lõppedes õpilased pesevad, vahetavad riided ja jalanõud. Turvalisuse tagamiseks kehalise kasvatuse ja tööõpetuse tunnis on õpilastel pikad juuksed kinni seotud, sõrmused ja rippuvad kõrvarõngad ära võetud.

·         kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased viibivad kehalise kasvatuse tunnis, täites neile  antud õppeülesandeid.

15.  Õpilaste ja õpetajate  mobiiltelefoni helinaks on „hääletu” ning õppetunni ajal telefonile ei vastata ega tehta „väljuvaid” kõnesid, ei saadeta sõnumeid. Õppetööks mittevajalikke  esemeid õpilane tunnis ei kasuta, õpetajal on õigus võtta tundi segavad  esemed direktori kabinetti hoiule. Vahetunnis võib telefoni kasutada nii, et ei häiri teisi õpilasi ega kooli töötajaid. Keelatud on mobiiltelefoniga filmimine, pildistamine ja salvestamine.

16.   Korrarikkumised ja tegemata kodutööd fikseerib aineõpetaja e-koolis, teatab lapsevanemale õpilaspäeviku kaudu, telefonitsi või elektronposti teel.

Õpilase arengu toetamine

1. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

2. Õpilase arengu toetamiseks korraldab klassijuhataja vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestluse, kus osalevad õpilane ja lapsevanem ning lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

    3. Kui klassijuhataja ei saa õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal,  teavitab kool sellest  õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust, kes korraldab vajalike meetmete rakendamise.

    4.  Õppeveerandi algul teeb  õpetaja õpilastele teatavaks vastavas õppeaines läbitavad teemad, hindamise korralduse  ja õppeks vajalikud õppevahendid.

    5. Õppepäevas võib  läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilasele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimunist. Õppenädalas võib         läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile v.a. juhul, kui õppeaine         on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase  tunnina.

    6. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

    7.  Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

    8. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta. Õppeveerandi jooksul saadud hinded teatab klassijuhataja õpilase seaduslikule esindajale hinnetelehega 3 nädalat enne õppeveerandi lõppu  paberkandjal või igapäevaselt e-kooli kaudu.

    9. Õppeveerandi lõpul saavad kõik õpilased hinnetelehed, kus on veerandi jooksul saadud hinded, millest lähtuvalt on pandud  kokkuvõttev hinne. Õppeaasta lõpuks         saavad kõik õpilased allkirjastatud kooli logoga klassitunnistuse.

    10.  E-kooli vahendusel on lapsevanemal ja õpilasel võimalik saada kiiresti infot ja selgitusi igapäevase õppetöö sisu  ja  õpitulemuste kohta.

    11.  Arvestuslikud hinded pannakse õpilaspäevikusse või e-kooli 1 nädala jooksul töö teostamise päevast, protsessihinded  koheselt õpilaspäevikusse ja  ööpäeva jooksul            e-kooli.

    12.  Võimlas, loodusainete, tööõpetuse, käsitöö ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

Õpilaste tunnustamine         

 1. Kiitus e-kooli või õpilaspäevikusse.
 2. Klassi või kooli ees hea sõnaga kiitmine hea käitumise või heateo eest.
 3. Heade koolisiseste ja maakondlike, vabariiklike spordi või olümpiaadide tulemuste puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga.
 4. Õppeveerandi lõpus tublidele õppuritele tunnistuse kätteandmine kogu koolipere ees.
 5. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine ja vanematele teatamine.
 6. Sangaste Vallavalitsuse ja kooli traditsiooniline tublimate õppurite ja nende vanemate vastuvõtt Sangaste lossis.
 7. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine kõikides klassides.
 8. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”. Otsuse teeb õppenõukogu.

Õpilaste toitlustamine                                                              

 1. Kooli lõunasöök on õpilastele tasuta vastavalt riiklikule koolilõuna toetusele.
 2. Koolis on kaks 20 min söögivahetundi, mis on pärast kolmandat ja neljandat tundi.
 3. Pikapäevasöögi eest  kell 13.45 maksavad lapsevanemad .

Tasuta kasutada antud õppevahendite koolile tagastamine

1. Kõik õpilased saavad õppeaasta alguses tasuta  õpilaspäeviku, mis jääb õppeaasta lõppedes õpilasele. 

2. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti. Need on kooli vara ning neid tuleb ka vastavalt kasutada.

3. Õpilane tagastab õppeaasta lõpus raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti tagastama ei pea.

4. Õppeaasta keskel koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama õpilase kasutusse antud õpikud.

5. Õpilase poolt tekitatud teavikute rikkumise, kaotamise puhul hüvitab õpilane või lapsevanem tekitatud ainelise kahju vastavalt teaviku hinnale.

6. Koolis on heaks tavaks, et:

 

Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine ja juhtumite lahendamine

1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat või õppealajuhatajat või direktorit. Kõik koolitöötajad reageerivad järjekindlalt ja õiglaselt ning toimivad koolis kokku lepitud reeglite kohaselt.

2. Direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajatelt, kes on süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Seletuse andmise keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes on selle õpilase, kelle kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, õde, vend).

3. Kui süütegu on tõendatav muude tõenditega, siis seletust ei nõuta ja õpilastelt ei võeta tunnistusi süü- või väärteo kohta.

 4. Süü- või väärteo toime pannud isiku vastutusele võtmise korral ei alandata sama teo eest käitumishinnet.

 5. Kui direktor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealiste mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.

6. Direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul, arvates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.

7. Igast raskemast õnnetus- või hädaolukorrast koolis (pommiähvardus, tulekahju, terrorismiakt) tuleb teavitada kohe direktorit või Päästeameti häirekeskust telefonil 112.

8. Tekkinud hädaolukorrad lahendatakse koolis vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

9. Kool võib kasutada õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras.

10. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning järelvalve tagamiseks võib kool kontrollida koolimajast või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase koolimajast või territooriumilt väljaliikumist.

Valla õpilasliini kasutamine

 1. Õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km, on võimalus kooli sõita valla õpilasliini bussiga. Õpilasliini bussi graafik oleneb kooli tunniplaanist ja muutustest teatatakse õpilastele koheselt.

2.      Heaks tavaks on, et:

·         bussis hoitakse puhtust, ei karjuta ega ropendata ning bussijuhil on õigus ebaviisakalt käitunud õpilast korrale kutsuda ja teatada sellest koolidirektorile, kes teavitab lapsevanemat, et võtta kasutusele vastavad meetmed;

·         sõidu ajal tuleb tagada enda ja teiste turvalisus, seepärast  ei tohi bussis liikuda ega segada bussijuhi tööd.

Tugi- ja mõjutusmeetmete kasutamine õpilase suhtes

 1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilaste suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 2. Enne tugi- ja mõjutusmeetmete määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse  õpilasele tugi- ja mõjutusmeetmete valikut.
 3. Koolis kasutatavad tugimeetmed:

·         individuaalse õppekava rakendamine;

·         arenguvestluse läbiviimine;

·         õpilase määramine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi;

·         käitumise tugikava rakendamine;

·         õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi;

·         tugispetsialistide teenuse osutamine.

 1. Koolis kasutatavad mõjutusmeetodid:

·         suuline märkus;

·         kirjalik märkus e-kooli või õpilaspäevikusse;

·         õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga;

·         õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhatajaga, teavitatakse lapsevanemat;

·         õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus, teavitatakse lapsevanemat, lapsevanem osaleb arutelus;

·         õpilasele tugiisiku määramine, kooskõlastatakse lapsevanemaga;

·         kirjalik noomitus, teavitatakse vanemat kirjalikult;

·         esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine; eseme hoiulevõtt registreeritakse direktori juures, hoiustatakse seifis, tagastatakse pärast tunde, kolmandal korral tagastatakse ainult lapsevanemale; 

·         õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, kool tagab järelvalve õpilase üle ja vajaduse korral pedagoogilise juhendamise, teavitatakse lapsevanemat;

·         konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks, teade e-kooli või õpilaspäevikusse;

·         kooli jaoks kasuliku tegevuse (ühiskasulik töö) elluviimine, mida võib kohaldada lapsevanema nõusolekul;

·         pärast õppetundide  lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul, arvestatakse valla õpilasliiniga, kool tagab järelvalve õpilase üle ja vajaduse korral pedagoogilise juhendamise, teavitatakse lapsevanemat;

·         ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest, teavitatakse lapsevanemat kirjalikult;

·         mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik;

·         ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpus nõutavad õpitulemused, võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul, otsustab õppenõukogu. Lapsevanem võib anda oma arvamuse õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta. Õpilasele koostatakse koostöös vanemaga individuaalne õppekava. Tugimeetme kohaldamisel peab lapsevanem tagama järelvalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

5.    Õigusrikkumiste korral kaasatakse politsei.