Et vaadata pilte ja lugeda üritustest  vastavas riigis, klõpsa riikide lippudel

http://www.riva2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=157

http://vaiguvosmokykla.puslapiai.lt/comenius.html

http://www.gimkruzlowa.iap.pl/

http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/vispareja_izglitiba/?cat=45&page=0&org=217 


EESF (Üldaridusvahetusi Toetav Fond) Comeniuse Riiklik Büroo toetab mitmepoolset koolidevahelist partnerlust projektis „Me õpime tolerantsust ühtses Euroopas!“. Viie riigi sõpruskoolid  Leedust, Lätist, Eestist, Poolast  ja Itaaliast  pöörduvad õpetajate, õpilaste,  lastevanemate ja teiste kogukonna liikmete poole palvega panustada tänapäeva sündmustesse ja teha  kaastööd tolerantsuse arenguks oma kogukondades.

PÖÖRDUMINE (PDF)

Comenius-projekt "Õpime tolerantsust üksmeelses Euroopas"

 Projektis osalevad koolid:

 1. Vaiguvos vidurine mokykla Leedust
 2. Gimnazjum w Kruzlowej Wyznej Poolast
 3. SUNTAZU VIDUSSKOLA Lätist
 4.  Istituto Compreensivo Riva 2 "Luigi Pizzini"-scuola Media "Scipio Sighele" Itaaliast
 5. Keeni Põhikool Eestist

 Eesmärgid

1.Selle projekti raames aitame õpilastel ning täiskasvanutel  erinevate ülesannete abil  paremini mõista  teemat  "Tolerantsust õppida, mõista, kogeda".  Stereotüübid ja eelarvamused.  Kuidas me näeme teisi?  Kuidas näevad meid teised? Läbi selgitustöö ja dialoogi teiste kultuuridega saavutatakse oma maailmapildi kriitiline peegeldus. Selle eesmärk on saavutada kultuuridevaheline kompetentsus ja seejuures eelarvamusi ja stereotüüpe lammutada.

2. Kuue partnerriigi kooliprotsesse ja - süsteemi paremini tundma õppida.

3. Organisatsioonivormide ja teiste hariduse ressursside võrdlus.

4.  Esiplaanile seatakse idee võõrkeelte   õppimisest läbi elu. Saksa- ja inglise keele õpetust muudetakse elulisemaks ning atraktiivsemaks.

5.  Parandada tööd infotehnoloogiga.

6.  Luua võimalusi kõikidele õpilastele.

7. Võimalus teha rahvusvahelist koostööd ja tundma õppida teisi kultuuriringkondi.

8. Isiklike kontaktide  loomine kõikidel tasanditel ning  õpilaste ning õpetajate teadmiste laiendamine Euroopa Liidust .

9. Tervislike eluviiside laiendamine  seoses teemaga.

10. Koolide partnerluse jätkumine.

Teemad:

Tolerantsus on tähtis eeldus inimeste sõbralikuks kooseluks, seepärast peame seda kui võimalust õppima:

 1. Tolerantsus ja rahvuslik identiteet.
 2. Tolerantsus ja inimestevaheline suhtlemine.
 3. Tolerantsus ja välismaalased.
 4. Teadmised ja arvamused tolerantsist Euroopa maades läbi ajaloo, traditsioonide, teatri, muusika, tantsu ja meedia/kommunikatsiooni.
 5. Vägivald koolis- sallivuskasvatus haridusprotsessis.
 6. Tolerantsus ja eluviis.
 7. Tolerantsus ja ükskõiksus.
 8. Tolerantsus vöörkeeleõpetuses.

Töövormid

1.      Individuaal-  ja grupitööd.

2.      Audio-ja videokõnelused., telefonikõnelused, kirjad.

3.      Partnerkohtumised igal maal üks kord projekti jooksul.

4.      Koostöö sidestuvate partneritega igal maal.

5.      Küsitlused, analüüsid, võrdlused, teavitamine.

6.      Erinevad ideemessid.

7.      Ettepanekud pedagoogilistel koosolekutel.

8.      Õpilaste kunstitööde esitlused.

9.      Õpilaste teatri-ja muusikaetendused.

10.  Veebileheküljed. Power-point esitlused.

11.  Fotoalbumi väljaandmine.

12.  Diskussioonid.

13.  Seinapildi valmistamine.

14.  Tulemustest teavitamine.

15.  Vägivallaga seotud objekti külastamine.

 

Plaanitud tegevused

Ligikaudne

toimumise aeg

Tegevused

Sihtmaa (ainult lähetuste puhu)

Missugused partnerid on kaasatud?

09. 2008

Eestvedav grupp töötab välja plaani 2009/2011 aastaks teemal "Õpime tolerantsust üksmeelses Euroopas ja kuidas seinapilti "Tolerantsiõppimine" planeeritakse ja joonistatakse.

 

Kõikide osavõtvate maade koolikoordinaatorid.

09-10. 2008

Küsitluse tegemine teemal: "Panus salllimatuse, rassismi ja ekstremismi vähendamisse Euroopas. Kultuuridevahelise kompetentsuse  ja maadevahelise dialoogi  loomine." Küsitluse tulemusi esitletakse projekti kodulehel.

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp vastutavad õpilaste kaasamise ja informatsiooni saatmise eest Vaiguva Gümnaasiumi.

10.2009

Pedagoogiline koosolek ettepanekutega teemal: "Inimene ja tolerantsus perekonnas, koolis, riigis ja Euroopas"

Raskuspunkt: "Õpilaste perekondade, sotsiaalpartnerite ja partnerkoolide suhtlemine".

Ettepanekud, kuidas tööd selles suunas parandada.

 

Kõikide osavõtvate maade koolikoordinaatorid.

09-10.2009

Kokkusaamine Leedus.

Leedu

Kõik partnerid

10.2009

Koolijuhtide ja kõikide koolide apellantide kohtumine "Demokraatia ja tolerantsus- Euroopa kooli nurgakivi"

 

Kõik partnerid

11.2009

Iga kool valmistab fotoprojekti "Pilgud"  ja  valmistab ette kooliesitluse. Iga kool valmistab PowerPoint esitluse ja informeerib teisi projektist osavõtjaid. Esitlusi näidatakse  kohtumiste ajal.

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp vastutavad õpilaste kaasamise ja informatsiooni saatmise eest Vaiguva Gümnaasiumi.

12. 2009

Iga kool esineb  etendusega "Valge-must" ja dokumenteerib selle DVD-l.

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp vastutavad õpilaste sellesse etendusse kaasamise ja seda etendust näidatakse  kohtumisel igal maal.

01-02.2010

Ideemess koolides "Tolerantsus ja vastastikkune mõistmine"  (kollaaş, plakat, reklaam jne). Iga kool valmistab ette PowerPoint esitluse ja informeerib teisi projektist osavõtjaid.

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp vastutavad õpilaste kaasamise ja informatsiooni saatmise eest Vaiguva Gümnaasiumi.

02.2010

Kokkusaamine Itaalias.

Itaalia

Kõik partnerid

04.2010

Igas koolis organiseeritakse ja dokumenteeritakse luulenurk "Teeme ettepaneku ehitada inimeste vahel sillad müüride asemel".  Iga kool valmistab PowerPoint esitluse ja informeerib teisi projektist osavõtjaid. Esitlusi näidatakse  kohtumiste ajal .

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp vastutavad õpilaste kaasamise ja informatsiooni saatmise eest Vaiguva Gümnaasiumi.

03-05.2010

Tolerantsuse-teemaline diskussioon e-maili kaudu. Igas koolis moodustatakse 5-8 õpilasest koosnev grupp, kes diskussiooni lülitub; vajalik on õpilasi juhendav või nõustav õpetaja. Diskussiooni jooksul trükitakse kõik e-mailid välja. Teise kuu lõpuks valmistab iga kool lühikese teatise küsitluse tulemuste kohta  ja annab hinnangu. See info saadetakse koordinaatorkooli Leedus ja ka projekti kodulehele.

 

Koolikoordinaatorid ja võõrkeeleõpetajad vastutavad õpilaste kaasamise  ja informatsiooni saatmise eest Vaiguva Gümnaasiumi.

05.2010

Kokkusaamine Lätis

Läti

Kõik partnerid

10.2010

Fotomontaaşi valmistamine "Meie maad esitlevad"

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp vastutavad õpilaste kaasamise ja informatsiooni saatmise eest Vaiguva Gümnaasiumi.

10.2010

Ühe objekti "Vägivald tolerantsuse vastu" külastamine ja konverents koolides ettekannetega teemal: "Ma õpin mõistan ja kogen tolerantsi"

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp.

11.2010

Sõpruseallee igas riigis.

 

Koolikoordinaatorid ja eestvedav grupp.

01.2011

Skype- konverents "Kus on minu isiklikud tolerantsuse piirid? Tolerantsus ja oma rahvuslik identiteet". Igast riigist võtavad osa 2-5 õpilast ja 2 nõuandvat õpetajat.

 

Koolikoordinaatorid ja võõrkeeleõpetaja.

02. 2011

Kokkusaamine Eestis.

Eesti

Kõik partnerid

02.03.2011

Videoklipi loomine. Igal kooli on ülesandeks teha 2 videoklippi (tolerantsuse negatiivne ja positiivne külg), milles näidatakse tolerantsus tegelikes elulistes situatsioonides. Esitluse kogupikkus on kuni 5 minutit. Klipid salvestatakse ja esitletakse projekti koduleheküljel. Soovitatavalt kindlustada klipid saksakeelsete tiitritega, kui klipid on emakeelsed.

 

Koolikoordinaatorid vastutavad tegevuse eest ja klippide saatmise eest projektikoordinaatorile; 5-10 õpilast ja nõuandev õpetaja igas koolis filmivad klipi.

05.2011

Kokkusaamine Poolas

Poola

Kõik partnerid